Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Algemene voorwaarden

These Terms & Conditions are also available in English.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Studio Taupe.
Hierin Ligten wij toe welke voorwaarden wij hanteren voor het fotograferen en retoucheren van jouw project. 

1. TOEPASSING

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Taupe en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
1.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor Studio Taupe slechts bindend indien Studio Taupe deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. AANBOD

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Studio Taupe heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
2.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
2.3 Alle door de Studio Taupe genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
2.4 Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan Studio Taupe. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

3. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

3.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Studio Taupe is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
3.2 Studio Taupe kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor Studio Taupe onaanvaardbaar maken.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Studio Taupe zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin Studio Taupe gebruikelijk werkt.
4.2 Studio Taupe heeft het recht om alles wat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4.3 Indien aannemelijk is dat Studio Taupe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Studio Taupe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Studio Taupe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

6. LEVERING

6.1 Studio Taupe levert de foto’s in hoge resolutie JPEG-bestanden. Studio Taupe levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
6.2 Studio Taupe hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Studio Taupe zal na de dienst aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
7.2 De klant zal de factuur van de Studio Taupe op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan Studio Taupe heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
7.3 De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de klant. De klant ontvangt de beelden nadat er betaald is. De klant maakt het bedrag over op de rekening van Studio Taupe.
7.4 Levering van foto’s, digitale bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
7.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de klant over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

8. BESTELLINGEN

8.1 Studio Taupe werkt met gekalibreerde beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de beelden anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
8.2 Studio Taupe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, bovendien is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
8.3 Studio Taupe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt, anders dan de door Studio Taupe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

9. ANNULERING

9.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
9.2 Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:
• Na de boeking 25% van het totale verschuldigde bedrag.
• Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, dient het volledige bedrag te worden voldaan.
9.3 Indien de klant na 15 minuten niet aanwezig is worden er no-show kosten gerekend, dit bedrag bedraagt de volledige offerte prijs.

10. KLACHTEN

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio Taupe. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan Studio Taupe.
10.2 Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
10.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
10.4 Studio Taupe geeft twee keer de mogelijkheid om aanpassing in het retoucheren door te geven.

11. AUTEURSRECHT

11.1 Studio Taupe blijft te allen tijde eigenaar van alle foto’s.
11.2 De klant geeft Studio Taupe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
11.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media, kanalen of ergens anders op internet.
11.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door Studio Taupe.
11.5 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van Studio Taupe.
11.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar leveranciers of derden voor commercieel gebruik, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van Studio Taupe.
11.7 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent Studio Taupe driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. PORTRETRECHT

12.1 Studio Taupe behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschrijven onder punt 2 bij het kopje Auteursrecht. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan Studio Taupe.
12.2 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. Studio Taupe zal deze beelden, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
12.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

13. PRIVACY

13.1 Studio Taupe zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

14. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

14.1 Studio Taupe behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Studio Taupe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of op een andere manier te wijzigen.
14.3 Ondanks de uiterste zorg die Studio Taupe aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 In alle gevallen, waarin door Studio Taupe van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
15.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio Taupe en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Door het afnemen van een dienst bij Studio Taupe, bent u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

© Studio Taupe | 2022 – 2024.
All Rights Reserved.